Scientific Library of Tomsk State University

   Digital catalogue        

  • Всемирная история. Т. 1 / [А. П. Окладников, С. В. Киселев, И. М. Дьяконов и др. ]; Под ред. Ю. П. Францева (отв. ред. ) и др. ; [АН СССР, Ин-т истории и др. ]; Гл. ред. : Е. М. Жуков (гл. ред. ) и др.. - М. : Госполитиздат, 1956. - XXIII, 748 с.: ил., карт.; 40 л. ил. и карт.