Scientific Library of Tomsk State University

   Digital catalogue        

  • Психология саморегуляции в XXI веке / [В. И. Моросанова, В. Е. Клочко, К. А. Абульханова и др.] ; под ред. В. И. Моросановой ; Психологический ин-т Рос. акад. образования. - Москва [и др.] : Нестор-История, 2011. - 466, [1] с.: ил., табл.