Scientific Library of Tomsk State University

   Digital catalogue        

  • Гражданское право : учебник : [в 3 т.. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева и др.] ; под ред. А. П. Сергеева. - Москва : Велби, 2009. - 800 с.