Scientific Library of Tomsk State University

   Digital catalogue        

  • Прогресс психологии : критерии и признаки : [сборник ] / Рос. акад. наук, Ин-т психологии ; под ред. А. Л. Журавлева, Т. Д. Марцинковской, А. В. Юревича. - Москва : Ин-т психолоии РАН, 2009. - 334, [1] с. - ( Методология, теория и история психологии ) . URL: http://sun.tsu.ru/limit/2017/000377405/000377405.pdf